Ohjeita portfolion täyttämiseen

Täyttämällä henkilötiedot rekisteröidyt auktorisoinnin tai päivityksen hakijaksi ja saat käyttöösi tunnukset, joiden avulla pääset jatkossa lisäämään/päivittämään tietojasi.

Lue huolellisesti ohjeet ja liitä kaikki vaadittavat todistukset portfolioosi.

Haavahoitajan osaamiskriteerit

Hakijan haavanhoidon osaamista arvioidaan neljällä eri osa-alueella. Hakemuksessa on itsearviointi haavahoidon osaamisesta suhteessa asetettuihin ammattitaitokriteereihin kaikilta neljältä osa-alueelta (välitön hoitotyö, koulutus, konsultointi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta). Alla oleva teksti auttaa jäsentämään täyttämistä. Arviointia tulee tehdä jokaisen osaamiskriteerin osalta, ei pelkkää töiden luettelemista vaan arviointia omasta osaamisestaan. Haavahoidon syväosaaja voi kompensoida vahvalla osaamisellaan muita osa-alueita työryhmän harkinnan mukaan.

Välitön haavapotilaan hoitotyö

 • suorittaa välitöntä haavapotilaan hoitotyötä vähintään 40 % työajasta (oletuksena, että hakija tekee täyttä työaikaa)
 • toimii hoitotyön eettisten ohjeiden ja hoitotyön periaatteiden mukaisesti haavapotilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
 • toteuttaa asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista hoitoa haavapotilaan hoidon tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • osaa suunnitella haavapotilaan hoidon mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
 • hallitsee haavapotilaan kivunhoidon (suunnittelu, toteutus, arviointi).
 • osaa tehdä haavan mekaanisen ja teräväpuhdistuksen
 • osaa perustellusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida etiologialtaan erilaisten haavojen paikallishoidon.
 • osaa arvioida haavan ja haavaa ympäröivän ihon kuntoa ja paranemista.
 • osaa ohjata haavapotilasta ja hänen omaisiaan/läheisiään omahoidossa ja haavan ennaltaehkäisyssä.
 • ymmärtää haavan etiologian ja haavan paranemiseen vaikuttavat hidastavat ja edistävät tekijät sekä osaa ennaltaehkäistä haavan syntyä.
 • osaa dokumentoida haavasta tekemänsä havainnot ja johtopäätökset yksityiskohtaisesti ja perustellen.
 • tekee yhteistyötä kaikkien haavapotilaan hoitoon osallistuvien eri ammattiryhmien kanssa.
 • tiedostaa ja tunnistaa oman vastuualueensa ja osaamisensa rajat.

Kouluttaminen

 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitohenkilökunnan koulutuksen haavapotilaan hoidossa omassa organisaatiossa ja hoitoketjussa esim. keskussairaalassa, terveyskeskuksessa, vanhainkodissa, palvelutalossa tai kotipalvelussa. Kouluttaminen oman organisaation ulkopuolella katsotaan eduksi.
 • osaa ohjata, opettaa ja tukea hoitohenkilökuntaa ja opiskelijoita haavapotilaan hoidossa.

Konsultointi

 • osaa ohjata perustellen suunnitellun haavahoidon toiselle hoitoalan ammattihenkilölle.
 • osaa arvioida haavapotilaan tilan, joka tarvitsee välittömästi jatkohoitoa tai lääkärin/muun terveydenhuollon ammattihenkilön konsultaatiota.

Kehittämis- ja tutkimustoiminta

 • osaa laatia ja kehittää potilasohjeita haavanhoitoon yhteistyössä eri ammattiryhmien edustajien kanssa.
 • osaa kehittää työryhmän jäsenenä yhtenäisiä haavapotilaan hoitolinjoja omassa organisaatiossa.
 • suunnittelee ja osallistuu haavahoitotuotekokeiluihin ja raportoi niiden tuloksista.
 • osallistuu haavapotilasta koskeviin asiantuntijatehtäviin sekä kehittämishankkeisiin ja osaa koordinoida haavanhoidon kehittämishankkeita (suunnittelu, toteutus, raportointi). Liitteenä kuvaukset ja todistukset tehtävistä, joihin hakija on osallistunut.
 • osallistuu aktiivisesti alan koulutuksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla.
 • seuraa haavanhoidon tieteellistä tutkimusta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja osaa soveltaa haavapotilaan hoitoon uusinta näyttöön perustuvaa ja muuta tutkimustietoa.

Auktorisoinnin ensihakija

Auktorisointia ensimmäistä kertaa hakeva täyttää ensihakijan portfolion kaikki kohdat sekä liittää mukaan kaikki vaadittavat todistukset.

Hakemuksen liitteenä tulee olla kopiot kaikista vaadittavista todistuksista:

 • tutkintotodistus
 • nimikirjan ote tai CV, josta selviää työkokemus hoitoalalta
 • haavanhoidon erikoistumisopinnoista
 • haavanhoitoon liittyvistä lisäkoulutuksista (väh. yksi osallistuminen Valtakunnallisille Haavapäiville tai kansainväliseen haavakongressiin sekä muut haavakoulutukset, yhteensä 6 koulutuspäivää edellisen kolmen vuoden ajalta. Näistä yksi päivä voi koostua verkkokursseista).
 • haavanhoitoon liittyvistä erityistehtävistä (projektit, kehittämistyöt, järjestetyt haavakoulutukset, laaditut ohjeet ym.) Liitteeksi kuvaukset erityistehtävistä ja pyydetyt todistukset allekirjoituksen kera.
 • koulutusohjelmista, joissa hakija on ollut kouluttajana (koulutuspäivän ohjelma / luennon pyytäjän/koulutuksen järjestäjän laatima vapaamuotoinen todistus luennon pitämisestä). Koulutuksia tulee olla pidetty niin omassa organisaatiossa kuin sen ulkopuolellakin haavanhoidon eri aiheita koskien.
 • ulkaisut ja konferenssiesitykset, joita hakijalla on haavanhoidon alueelta (esim. artikkelin kirjoittaja(t) nimi (nimet), artikkelin nimi, julkaisu, vuosi, volyymi, numero, sivut). Konferenssin nimi, ajankohta, paikka, oman esityksen otsikko ja maininta siitä, oliko suullinen esitys vai posteri, kopio abstraktikirjan kansilehdestä ja omasta abstraktista)
 • esimiehen ja vertaisen arvioinnit, joissa tulee näkyä päiväys, arvioitsijan allekirjoitus sekä yhteystiedot. Arviointi tulee tehdä kaikkien haavanhoidon osaamiskriteerien osalta.
 • itsearviointi oman työnsä suorittamisesta kaikkien neljän haavanhoidon osaamiskriteerin osalta

Verkkoportfolion täyttäminen

 • portfoliota täyttäessä hakija voi lisätä tarvittaessa uusia otsikoita esimerkiksi tutkinto, työkokemus ym. kohtiin. Seliteosaan voi halutessaan kirjoittaa vapaata tekstiä/kokemuksia. Tämän jälkeen tallenna-painiketta painamalla pystyy sivupalkista lisäämään uuden otsikon ja tälle otsikolle selitteen. Tallennuksen jälkeen tekstin muokkaaminen on kuitenkin mahdollista. Itsearviointikohtaan tulee lisätä kaikki neljä otsikkoa (=osaamisalueet) ja arvioida seliteosassa omaa osaamistaan.
 • esimiehen ja vertaisen arviointikohdassa tekstikenttään lisätään arvioinnin antajien nimet ja sähköpostiosoitteet. Tallentamisen jälkeen tieto tarvittavasta arvioinnista lisäohjeineen menee vastaanottajalle.

Haavahoitajanimikkeen päivittäminen

Haavahoitajanimikkeen säilyttäminen ja Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n auktorisoitujen haavahoitajien rekisterissä pysyminen edellyttää haavahoidon osaamisen ylläpitämistä. Osaaminen tarkistetaan neljän vuoden välein.

Auktorisoinnin päivittäminen maksaa 75 euroa, josta lähetetään lasku hakijalle hakemuksen saapumisen jälkeen. Suoritetulla maksulla on oikeutettu hakemaan päivitystä kaksi kertaa, mikäli hakija ei ensimmäisellä kerralla ole täyttänyt vaadittavia kriteereitä tai hakemus on ollut puutteellinen. Auktorisointinimikkeen käyttöoikeus päättyy, mikäli vaadittavat kriteerit eivät täyty eikä nimikettä myönnetä.

Ensimmäinen haku tulee tapahtua heti edellisen auktorisoinnin päättyessä. Hakeminen tapahtuu täyttämällä haavahoitajan verkkoportfolio yhdistyksen www-sivuilla. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Tiedot nykyisen työn sisällöstä tulee täyttää verkkoportfolioon huolellisesti. Lisäksi hakija tekee hakemukseen itsearvioinnin kaikkien haavanhoidon osaamiskriteerin osalta. Kts. haavahoitajan osaamiskriteerit. Kriteereinä nimikkeen säilymiselle on, että haavahoitaja on kuluneen neljän vuoden aikana hoitanut haavapotilaita vähintään 24 kk ja osallistunut vähintään 8 päivän ajan haavahoidon lisä- tai täydennyskoulutukseen. Koulutuksena hyväksytään myös konferenssit ja yksi koulutuspäivä voi koostua verkkokursseista. Portfolioon kirjataan kaikki (vähintään 8 päivää) haavanhoidon koulutukset ja liitetään todistukset ohjelmineen pdf- tai word-muotoisena verkkoportfolioon.

Itse pidetyistä luennoista ja kehittämistehtävistä tulee olla todistukset liitteenä portfoliossa. Päivityshakemukseen pyydetään myös esimiehen tai työtä ohjaavan lääkärin arviointi hakijan osaamisesta suhteessa asetettuihin haavahoitajan osaamiskriteereihin.

Nimikkeen säilyminen kirjataan haavahoitajarekisteriin ja kriteerien täyttymisestä lähetetään päivittäjälle uusi todistus. Mikäli hakija ei täytä päivityksessä vaadittavia kriteerejä, on hän oikeutettu hakemaan päivitystä toisen kerran seuraavan vuoden haussa samalla maksulla. Mikäli hakija ei täytä päivityksessä vaadittuja kriteerejä näiden kahden haun aikana tai päivittäjä ei hae päivitystä vuoden kuluessa edellisen auktorisoinnin päättymisestä, tulee auktorisoinnin hakijan hakea auktorisointia uudelleen ensihakijana. Auktorisoinnin päättymisajankohta on nähtävissä auktorisointitodistuksesta, jolloin päivitystä tulee hakea sen vuoden haussa, jolloin auktorisointi päättyy.

Auktorisoinnin päivittäjä

Haavahoitajan auktorisoinnin päivitystä hakeva hakija täyttää päivitystä hakevan portfolion kaikki kohdat sekä liittää mukaan kaikki vaadittavat todistukset.

 • henkilötiedot
 • työkokemus haavanhoidosta edellisen auktorisoinnin myöntämisen jälkeen ja kuvaus tämänhetkisestä työn sisällöstä
 • itsearviointi oman työnsä suorittamisesta kaikkien neljän haavanhoidon osaamiskriteerin osalta
 • haavanhoitoon liittyvät lisäkoulutukset (vähintään 8 haavanhoidon koulutuspäivää edellisen auktorisoinnin myöntämisen jälkeen, joista yksi tulee olla Valtakunnalliset Haavapäivät tai kansainvälinen haavanhoidon konferenssi). Yksi koulutuspäivä voi koostua verkkokursseista.
 • haavanhoitoon liittyvät erityistehtävät (projektit, kehittämistyöt, järjestetyt haavakoulutukset, laaditut ohjeet ym.) Liitteeksi kuvaukset erityistehtävistä ja pyydetyt todistukset allekirjoituksen kera.
 • koulutusohjelmat, joissa hakija on ollut kouluttajana (koulutuspäivän ohjelma / luennon pyytäjän/koulutuksen järjestäjän laatima vapaamuotoinen todistus luennon pitämisestä). Koulutuksia tulee olla pidetty haavanhoidon eri aiheista niin omassa organisaatiossa kuin sen ulkopuolella.
 • Julkaisut ja konferenssiesitykset, joita hakijalla on haavanhoidon alueelta (esim. artikkelin kirjoittaja(t) nimi (nimet), artikkelin nimi, julkaisu, vuosi, volyymi, numero, sivut). Konferenssin nimi, ajankohta, paikka, oman esityksen otsikko ja maininta siitä oliko suullinen esitys vai posteri, kopio abstraktikirjan kansilehdestä ja omasta abstraktista)
 • esimiehen arviointi, jossa tulee näkyä päiväys, arvioitsijan allekirjoitus sekä yhteystiedot. Arviointi tulee tehdä kaikkien haavanhoidon osaamiskriteerin osalta.
 • Hakemuksen liitteenä tulee olla kopiot kaikista vaadittavista todistuksista.